ประวัติประเทศกัมพูชา

ประวัติราชอาณาจักรกัมพูชา joker123 • กัมพูชาเริ่มต้นขึ้นจากการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้รวบรวมอาณาจักรขอมให้เป้นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ซึ่งอาณาจักมีความรุ่งเรืองมากกว่าหกร้อยปี• พ.ศ. 2406 กษัตริย์นโรดม ได้ลงนามในสนธิสัญญาฉบับบแรกกับฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่กัมพูชาตกอยู่ในอำนาจของฝรั่งเศส• พ.ศ. 2497 กัมพูชาได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวาี• พ.ศ. 2497 กัมพูชาได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวา• พ.ศ. 2522

Continue reading