สิงคโปร์ดาวเด่นด้านการศึกษาอาเซียน

ในยุคนี้สมัยนี้ หลายประเทศต่างก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยที่แต่ละประเทศก็มีนโยบายและวิธีการจัดการแตกต่างกันไป แต่ดูเหมือนว่าทุกประเทศจะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคน เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศ มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ประเทศดาวเด่นด้านการศึกษาของอาเซียน มีแนวคิดและวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างไร joker123 ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุด ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาล จนเสมือนเป็นการให้เปล่า ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ล้วนเป็นของรัฐบาล หรือไม่ก็เป็นกึ่งรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนนานาชาติ ความโดดเด่นด้านการศึกษาของสิงคโปร์ คือการเปิดกว้างช่องทางการศึกษา

Continue reading

ข้อควรรู้ประชากรอาเซียน2557

จากข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 ประชากรอาเซียน มีจำนวนทั้งสิ้นราว 636,512,723 ล้านคน หรือประมาณ 8.85% ของประชากรโลก โดยประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรสูงสุด จำนวน 253,609,643 คน และประเทศบรูไนมีประชากรน้อยที่สุด โดยมีประชากรเพียง 400,000 คนเศษ

Continue reading

ประวัติประเทศกัมพูชา

ประวัติราชอาณาจักรกัมพูชา joker123 • กัมพูชาเริ่มต้นขึ้นจากการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้รวบรวมอาณาจักรขอมให้เป้นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ซึ่งอาณาจักมีความรุ่งเรืองมากกว่าหกร้อยปี• พ.ศ. 2406 กษัตริย์นโรดม ได้ลงนามในสนธิสัญญาฉบับบแรกกับฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่กัมพูชาตกอยู่ในอำนาจของฝรั่งเศส• พ.ศ. 2497 กัมพูชาได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวาี• พ.ศ. 2497 กัมพูชาได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวา• พ.ศ. 2522

Continue reading

ประวัติประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) joker123 ความหมายของชื่องประเทศ อินโดนีเซีย : Indonesiaอินโดเนเซีย ความหมาย มาจากภาษากรีกคำว่า Ινδόνησιά หมายถึงหมู่เกาะอินเดีย เป็นคำที่ถูกคิดขึ้นในสมัยคริสตศวตวรรษที่ 19 เพราะชาวยุโรปก่อนหน้านี้เรียกอินโดนีเซียว่า East Indies

Continue reading

ประวัติประเทศลาว

ประวัติประเทศลาว joker123 มีชื่อเป็นทางการว่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยทั้งทางบกและทางน้ำถึง 1,810 กิโลเมตร พัฒนาการต่างๆ ในลาวจึงส่งผลกระทบต่อไทยและการกำหนดนโยบายของไทยต่อภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบ แหล่งพลังงานสำรองและแหล่งลงทุนของไทย เพื่อการผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่สามที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ลาว นอกจากนี้เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล แต่สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ (land bridge

Continue reading

ประวัติประเทศมาเลเซีย

ประวัติประเทศมาเลเซีย joker123 ประวัติ• มาเลเซียเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2054 โดยถูก โปรตุเกส ยึดครองช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสำคัญในขณะนั้น และต่อมาตกเป็นของ ชาวดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์• ใน พ.ศ. 2359 ไทยหรือสยาม ได้ ไทรบุรี (เกดะห์) กลันตัน

Continue reading

ประวัติประเทศพม่า

สหภาพเมียนมาร์ (Union of Myanmar) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งชาวตะวันตกเรียกประเทศนี้ว่า Burma จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น Myanmar ชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่บางชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ไม่ยอมรับการเปลี่ยนชื่อนี้ เนื่องจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ ปัจจุบันหลายคนใช้คำว่า

Continue reading

ประวัติประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติประเทศฟิลิปปินส์ joker123 ข้อมูลทั่วไป ฟิลิปปินส์ (the Philippines) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม.และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก นิวสเปน (พ.ศ. 2064-2441) และสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2441-2489)

Continue reading

ประวัติประเทศสิงคโปร์

ประวัติประเทศสิงคโปร์ joker123 ข้อมูลทั่วไป มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)มีความมั่นคงด้านการเมืองภายในทำให้มีความต่อเนื่องของนโยบายในด้านต่าง ๆ และมีนโยบายการทูตเชิงรุก เป็นผู้นำของอาเซียนประเทศหนึ่ง เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านการค้าและบริการ โทรคมนาคมการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธุรกิจที่ไม่ต้องอาศัยพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ) โดยมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการโทรคมนาคมที่ทันสมัย เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับไทยในการเข้าถึงและขยายโอกาสการค้าและการลงทุน มีระบบการศึกษาและการแพทย์ที่ดีในเอเชีย มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและต่อเนื่อง ที่ตั้ง เป็นเกาะ

Continue reading