นายกเวียดนามไฟเขียวข้อเสนอคมนาคมฟื้นเที่ยวบินพาณิชย์เชื่อมไทย

Posted by

นายกรัฐมนตรีเหวียน ซวน ฟุ้ก ของเวียดนาม เห็นชอบข้อแนะนำของกระทรวงคมนาคมที่จะฟื้นเที่ยวบินพาณิชย์กับไทย ที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่เติบโตรวดเร็วที่สุดของประเทศ

joker123

ผู้นำเวียดนามยังได้กำชับว่าควรมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ที่รวมถึงกระบวนการขนถ่ายผู้โดยสารออกจากสนามบินอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้ออันเนื่องจากความแออัด และแผนการกักตัว ตามการรายงานของสำนักข่าวเวียดนามที่อ้างคำสั่งของนายกฯ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังรัฐบาลอนุมัติให้ฟื้นเที่ยวบินระหว่างประเทศกับปลายทาง 6 ชาติเอเชีย คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. ลาวและกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. จำนวนนักท่องเที่ยวไทยพุ่งขึ้นถึง 46% เมื่อปีก่อน รวมถึงยังมีนักลงทุนไทยจำนวนมากที่กำลังจับตามองตลาดเวียดนามในช่วงหลายปีมานี้

ผู้นำเวียดนามยังมีคำสั่งกระทรวงคมนาคมพิจารณาเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินเพื่อนำผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากต่างชาติ และชาวเวียดนามในต่างแดนเข้ามายังประเทศ เวลานี้ ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเวียดนามได้มีเพียงแค่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูตและราชการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ แรงงานทักษะสูง และนักลงทุน สมาชิกครอบครัวของบุคคลข้างต้น นักศึกษาต่างชาติ และสมาชิกครอบครัวของพลเมืองเวียดนาม

สล็อต

เมื่อเดินทางถึงเวียดนาม พวกเขาต้องแสดงใบรับรองที่ยืนยันว่าปลอดจากเชื้อโควิด ที่ออกภายใน 3 วันก่อนขึ้นเครื่อง แต่พวกเขาจะถูกกักตัวที่ศูนย์กักตัวก่อน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม ผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบ 2 ครั้ง จะสามารถออกจากศูนย์กักตัวได้หลังผ่านไปแล้ว 5 วัน และยังต้องกักตัวต่อในสถานที่อื่นๆ เช่น บ้าน ที่ทำงาน หรือโรงแรม เพื่อให้ครบกระบวนการกักตัว 14 วัน เที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกที่กลับมาให้บริการคือ เที่ยวบินจากกรุงฮานอยไปยังกรุงโตเกียว โดยออกเดินทางในเช้าวันเสาร์ (19) พร้อมผู้โดยสารมากกว่า 100 คน.

“ศักดิ์สยาม” นั่งหัวโต๊ะบอร์ดการบินพลเรือน เคาะมาตรการเยียวยาสายการบิน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เป็นรายไตรมาสลดค่าบริการขึ้นลง 50% ขยายเวลาชำระหนี้ จ่อชง ครม.อนุมัติ

วันที่ 21 ม.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 โดย กบร. ได้ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

สล็อตออนไลน์

1.ให้ความเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 3 โดยให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเป็นรายไตรมาส

โดยไตรมาสแรกของปี 2564 ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค. 2564 ทั้งนี้ ให้มีการประเมินสถานการณ์ COVID-19 เป็นรายไตรมาส และหากสถานการณ์ COVID-19 ยังคงอยู่ก็ให้ใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบให้แก่สายการบินต่อไปเป็นรายไตรมาส

โดยมาตรการดังกล่าว ได้แก่ 1.มาตรการด้านการลดค่าใช้จ่ายของสายการบิน 4 มาตรการ ให้ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking charge) ให้แก่สายการบินที่ทำการหยุดให้บริการชั่วคราว และให้ ทอท. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ลงอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

jumboslot

ให้ บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Charge) ลงในอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และลดลงในอัตรา 20% สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

2.มาตรการทางการเงิน ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) ได้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Terms) ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ จาก 15 วัน เป็น 90 วัน

นอกจากนั้น กบร. สั่งการให้ กพท.รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเรื่องไปยังคมนาคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือของ ทย. และ บวท. ต่อไป

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า คณะกรรมการการบินพลเรือนสั่งการให้ กพท. พิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ .. ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ

slot

และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอากาศยานของผู้ขออนุญาตประกอบการการบินพลเรือนมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และมาตรฐานสากลของ ICAO FAA หรือ EASA โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ 30 วัน และนำเสนอ กบร. พิจารณาต่อไป

คณะกรรมการการบินพลเรือนยังให้ความเห็นชอบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) ซึ่งคณะอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับได้พิจารณาแล้วโดยให้กรรมการการบินพลเรือน นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ช่วยพิจารณาทบทวนเงื่อนไขให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย

โดยถือว่า กบร. ได้เห็นชอบในการปรับปรุงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขมาตรฐานต่อไป