อาชีพเสรีในอาเซียน

Posted by

8 อาชีพเสรี ที่สามารถทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน ซึ่งได้แก่ 1.แพทย์ 2.ทันตแพทย์ 3.พยาบาล 4.วิศวกร 5.สถาปนิก 6.นักบัญชี 7.นักสำรวจ และ 8.การท่องเที่ยว โดยการจะประกอบอาชีพเหล่านี้ในประเทศต่างๆในอาเซียนนั้น จะต้องผ่านเงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่ การมีคุณสมบัติตาม Mutual Recognition Agreements (MRAs) หรือ การทำความตกลงยอมรับร่วมกันระหว่างประเทศในอาเซียน) และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของประเทศนั้นๆ ที่จะเข้าไปประกอบอาชีพ ซึ่งแต่ละประเทศก็อาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

joker123

ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ หรือ MRAs

เป็นคุณสมบัติขั้นต้นของแรงงานฝีมือในสาขาต่างๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักวิชาชีพในสาขาต่างๆ สามารถเข้าไปทำงานในประเทศสมาชิกได้สะดวกมากขึ้น แต่ยังคงต้องดำเนินการขั้นตอนการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลงนามข้อตกลง MRAs ร่วมกันทั้งหมด 8 ฉบับ ได้แก่

บริการวิชาชีพวิศวกรรม (ลงนามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548)

บริการวิชาชีพพยาบาล (ลงนามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549)

บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550)

บริการวิชาชีพสำรวจ (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550)

บริการวิชาชีพแพทย์ (ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)

บริการวิชาชีพทันตแพทย์ (ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)

บริการวิชาชีพบัญชี (ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)

บริการวิชาชีพการท่องเที่ยว (ลงนามในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 โดย 9 ประเทศ สำหรับประเทศไทยลงนามเป็นประเทศสุดท้าย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เนื่องจากประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง)

สล็อต

ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจข้อตกลงร่วมกัน หรือ MRAs ถึงคุณสมบัติของอาชีพต่างๆ ที่จะสามารถเดินทางเข้าไปทำงานในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน ดังนี้

1.แพทย์

 • สำเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพแพทย์ของประเทศบ้านเกิด และของประเทศที่ต้องการเดินทางไปทำงาน
 • ได้จดทะเบียน หรือ ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานของประเทศบ้านเกิด และยังมีผลใช้ได้อยู่
 • มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพ แพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาวิชาชีพแพทย์ ของประเทศบ้านเกิดในระดับน่าพอใจ
 • ได้รับใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพแพทย์ ของประเทศบ้านเกิด ว่าไม่มีประวัติทำผิดร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
 • ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวน หรือมีคดีความทางกฏหมายที่ยังค้างอยู่ในประเทศบ้านเกิด

สล็อตออนไลน์

2.พยาบาล

 • สำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
 • จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศบ้านเกิดที่ยังมีผลในปัจจุบัน
 • มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง ก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต
 • ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของประเทศบ้านเกิดในระดับที่น่าพอใจ
 • ได้รับใบรับรองจากผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล (NRA – Nursing Regulation Authority) จากประเทศบ้านเกิด ว่าไม่มีประวัติการกระทำผิดอย่างร้ายแรง

3.ทันตแพทย์

 • สำเร็จการศึกษาวิชาชีพทันตแพทย์ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพแพทย์ของประเทศบ้านเกิด และของประเทศที่ต้องการเดินทางไปทำงาน
 • ได้จดทะเบียน หรือได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานของประเทศบ้านเกิด และยังมีผลใช้ได้อยู่
 • มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพ ทันตแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาวิชาชีพทันตแพทย์ ของประเทศบ้านเกิดในระดับน่าพอใจ
 • ได้รับใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ ของประเทศบ้านเกิด ว่าไม่มีประวัติทำผิดร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
 • ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวน หรือมีคดีความทางกฏหมายที่ยังค้างอยู่ในประเทศบ้านเกิด

jumboslot

4.วิศวกร

 • สำเร็จระดับปริญญาทางวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรด้านการรับรองวิศวกรรมวิชาชีพ
 • มีการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบัน
 • มีประสบการณ์ในภาคปฎิบัติและมีความหลากหลายมาไม่ต่ำกว่า 7 ปี หลังจบการศึกษาและจะต้องได้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดอย่างน้อย 2 ปีด้วย
 • ได้รับใบรับรองจากผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA-Professional Regulatory Authority) ของประเทศบ้านเกิด และไม่มีประวัติการกระทำผิดอย่างร้ายแรง
 • วิศวกรที่มีคุณสมบัติครบ มีสิทธิขอสมัครต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน เพื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
 • วิศวกรวิชาชีพอาเซียน จะมีสิทธิ์สมัครต่อผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน
 • จะต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงลำพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายของประเทศผู้รับ

5.สถาปนิก

 • จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตร 5 ปี
 • มีใบอนุญาตเป็นสถาปนิก
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีนับแต่จบการศึกษา
 • เมื่อจบแล้วต้องทำงานโดยมีใบอนุญาตอย่างน้อย 5 ปี
 • มีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
 • ทำงานรับผิดชอบสถาปัตยกรรมสำคัญอย่างน้อย 2 ปี
 • ไม่เคยทำผิดมาตรฐานหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสภาสถาปนิกอาเซียน

slot

6.บัญชี

 • ต้องได้รับการศึกษาตามเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ในประเทศบ้านเกิด
 • หากมีใบอนุญาตอื่นในการประกอบวิชาชีพ แต่ละประเทศจะต้องพยายามอย่างเต็มความสามารถในการอำนวยความสะดวกให้นักบัญชีอาชีพ ของประเทศสมาชิกอื่น ได้รับการอนุมัติที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี
 • จำเป็นต้องมีการกำหนดให้นักบัญชีอาชีพ (PPA – Practicing Professional Accountant) แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
 • นักบัญชีอาชีพ จะต้องมีประสบการณ์ครบถ้วนตามความต้องการที่ระบุไว้โดยประเทศผู้รับ

7.นักสำรวจ

ตามข้อตกลงร่วมกัน MRAs อาชีพนักสำรวจที่จะสามารถย้ายไปทำงานอย่างเสรีในประเทศต่างๆในอาเซียนได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติในด้านการสำรวจที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านการศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้ MRA ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสิทธิ อำนาจ หน้าที่ของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการกำกับดูแลและออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายภายใน แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคที่เกินจำเป็น และการออกใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนของนักสำรวจอาเซียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศด้วย

8.การท่องเที่ยว

ตามข้อตกลงร่วมกัน MRAs วิชาชีพการท่องเที่ยวที่จะสามารถย้ายไปทำงานอย่างเสรีในประเทศต่างๆในอาเซียนนั้น ยังไม่มีการระบุคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจนนัก แต่สามารถแบ่งออกเป็น 2 สาขาใหญ่ๆ ครอบคลุม 6 กลุ่ม รวมทั้งหมด 32 ตำแหน่ง คือ

 1. สาขาโรงแรมและที่พัก (Hotel and Accommodation Service) แบ่งเป็น

1.1 Front Office ครอบคลุมตำแหน่ง Front Office Manager, Front Office Supervisor, Receptionist, Telephone Operator และ Bell Boy

1.2 House Keeping ครอบคลุมตำแหน่ง Executive Housekeeper, Laundry Manger, Floor Supervisor, Laundry Attendant, Room Attendant และ Public Area Cleaner

1.3 Food Production ครอบคลุมตำแหน่ง Executive Chef, Demi Chef, Commis Chef, Chef de Partie, Commis Pastry, Baker และ Butcher

1.4 Food and Beverage ครอบคลุมตำแหน่ง Food and Beverage Director, Food and Beverage Manager, Head Waiter, Bartender และ Waiter

 1. สาขาบริการการเดินทาง (Travel Services)

2.1 Travel Agencies ครอบคลุมตำแหน่ง General Manager, Assistant General Manager, Senior Travel Consultant และ Travel Consultant

2.2 Tour Operation ครอบคลุมตำแหน่ง Product Manager, Sales & Marketing Manager, Credit Manager, Ticketing Manager และ Tour Manager