อาชีพเฉพาะในอาเซียน

Posted by

เนื่องจากมีอาชีพที่แยกย่อยออกมามาก ทำให้ต้องระบุคุณสมบัติอย่างกว้างๆไว้ว่า ให้ประเทศสมาชิกพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ในการทำงาน เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน

joker123

โดยมีคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวและคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เท่าเทียมกันทำหน้าที่กำกับ ว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานสมรรถนะร่วมสำหรับนักวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทำงานด้วย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ของ 8 อาชีพเสรี ที่จะสามารถเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศต่างๆ ของสมาชิกสมาคมอาเซียนนั้น เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเตรียมพร้อม และพัฒนาความสามารถของตัวเอง ในแต่ละอาชีพ ทำให้สามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยหลักการของการเปิด 8 อาชีพเสรี ก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาชีพของอาเซียนในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นพันธมิตรในวิชาชีพเดียวกันภายในภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมทุน ซึ่งทุก 8สาขา อาชีพเสรี ที่ถูกกำหนดนั้น ต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้เชี่ยวชาญมากขึ้น มีการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาในประเทศอาเซียน รวมถึงการเข้าใจเรื่องทางสังคม และวิถีชีวิตของคนอาเซียนในแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเกิดประโยชน์

สล็อต

วิศวกร

ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่าง ๆ โดยวิศวกรยังแบ่งออกได้เป็นหลายสาขา เช่น วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมปิโตเลียม ฯลฯ ซึ่งกฎหมายไทย (กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 3 และ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505) กำหนดให้ วิศวกรในบางสาขาจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือที่รู้จักกันว่า “ใบกว.” เพื่อการประกอบอาชีพด้วย ได้แก่ สาขา โยธา เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อุตสาหการ เหมืองแร่ สิ่งแวดล้อม และเคมี ใบประกอบวิชาวิศวกรรมแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ1ภาคีวิศวกร2.สามัญวิศวกร 3.วุฒิวิศวกร โดยมีสภาวิศวกรเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ แขนง ลักษณะ และ ขนาด ของงานด้วย ส่วนในเรื่องของรายได้ต่อเดือนจะแบ่งเป็น
– ภาครัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้า-สื่อสาร-ประปา-การบินไทย) รับเงินเดือนเริ่มต้นโดยเฉลี่ย 14,500 บาท
– ภาคเอกชน ช่วงการรับเงินเดือนเริ่มต้นรวมที่ 14,786 – 22,000 บาท

สล็อตออนไลน์

  1. ช่างสำรวจ

เป็นอาชีพเกี่ยวกับการสำรวจในด้านต่างๆ เช่น การสำรวจด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งบนบก และในน้ำ และยังรวมไปถึงการสำรวจสิ่งที่อยู่นอกโลกด้วย ในเรื่องของรายได้ คาดว่าน่าจะเป็นต่อชิ้นงาน หรือโปรเจกท์ที่ทำการสำรวจมากกว่าที่จะคิดเป็นเดือน และอาจมีค่าสวัสดิการระหว่างทำการสำรวจด้วยก็ได้ เดิมทีอาชีพนี้ก็มีค่าตอบแทนสูงอยู่แล้ว ยิ่งเปิดอาเซียนค่าตอบแทนก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก

  1. ทันตแพทย์

ทันตแพทย์ หมายถึง แพทย์ผู้มีหน้าที่รักษาโรคทางฟัน เหงือก ขากรรไกร และโรคภายในช่องปาdทันตแพทย์ หรือที่คุ้นหูกันในชื่อ “หมอฟัน” เป็นการศึกษาในเรื่องของฟัน อวัยวะในช่องปากและอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยออก เสียงและส่งเสริมบุคลิกภาพ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัย วางแผน และบำบัดรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรคฟันผุแก่ชุมชน เผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาและทำการวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์ เงินเดือนภาครัฐโดยเฉลี่ยรวม 37,000 บาทแนวทางในการประกอบอาชีพ

jumboslot

  • เป็นอาจารย์สอนและวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร์
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทันตแพทย์
    -ทำงานด้านวิจัยในปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและโรคในช่องปาก
    -เป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาล อนามัย หรือ คลินิกทั้งของรัฐและเอกชน
    -ประกอบอาชีพอิสระในการตั้งคลินิกรักษาหรือโรงพยาบาลเอกชน

ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ หรือ MRAs

slot

เป็นคุณสมบัติขั้นต้นของแรงงานฝีมือในสาขาต่างๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักวิชาชีพในสาขาต่างๆ สามารถเข้าไปทำงานในประเทศสมาชิกได้สะดวกมากขึ้น แต่ยังคงต้องดำเนินการขั้นตอนการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลงนามข้อตกลง MRAs ร่วมกันทั้งหมด 8 ฉบับ ได้แก่

บริการวิชาชีพวิศวกรรม (ลงนามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548)

บริการวิชาชีพพยาบาล (ลงนามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549)

บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550)

บริการวิชาชีพสำรวจ (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550)

บริการวิชาชีพแพทย์ (ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)

บริการวิชาชีพทันตแพทย์ (ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)

บริการวิชาชีพบัญชี (ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)

บริการวิชาชีพการท่องเที่ยว (ลงนามในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 โดย 9 ประเทศ สำหรับประเทศไทยลงนามเป็นประเทศสุดท้าย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เนื่องจากประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง)