อาชีพที่ฮิตที่สุดในอาเซียน

Posted by

ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้าน คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรี ข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้อย่างเสรี ได้กำหนดครอบคลุม 8 อาชีพ และก็มีข่าวว่าอาจจะมีการเพิ่มจำนวนอาชีพขึ้นมาอีกในลำดับถัดไป สำหรับ 8 อาชีพที่มีข้อตกลงกันแล้วให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี ได้แก่

joker123

  • อาชีพวิศวกร (Engineering Services)
  • อาชีพพยาบาล (Nursing Services)
  • อาชีพสถาปนิก (Architectural Services)
  • อาชีพการสารวจ (Surveying Qualifications)
  • อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
  • อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
  • อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)
  • อาชีพการบริการ/การท่องเที่ยว (Tourism)

สถาปนิก

สถาปนิก (อังกฤษ: Architect) คือบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น สถาปนิกจำเป็นต้องได้รับการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาติประกอบอาชีพสถาปัตยกรรม ถึงจะสามารถทำงานในวิชาชีพสถาปนิกได้ ซึ่งคล้ายกับการทำงานในสาขาวิชาชีพอื่น

จรรยาบรรณ

สล็อต

1.ต้องทำงานโดยซื่อสัตย์ ไม่ทิ้งงานหากไม่มีเหตุ อันควร
2.ห้ามใช้แบบที่เคยออกแบบมาแล้วให้คนอื่น ยก เว้นเจ้าของเดิมจะอนุญาต
3.ไม่ตรวจงานสถาปนิกอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้สถาปนิกนั้นทราบก่อน
4.ไม่หางานโดยลดหรือประกวดค่าแบบ
5.ไม่แย่งงานสถาปนิกอื่น จริยธรรมในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่สำคัญประการหนึ่งคือ การไม่ไปก้าวก่ายในงานออกแบบที่สถาปนิกคนอื้นกำลังทำอยู่ ซึ่งถือเป็นมรรยาทในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นก่อนที่สถาปนิกจะรับงานควรจะถามเจ้าของงานก่อนว่างานที่ให้ออกแบบนั้น เคยให้สถาปนิกคนใดทำแล้วหรือยัง เพื่อไม่ให้เกิดกรณีทำงานออกแบบซ้ำซ้อนกันกับสถาปนิกคนอื่นๆ อันจะทำให้เกิดความบาดหมางใจกัน และทำให้กรปฏิบัติวิชาชีพนี้ไม่โปร่งใส อันจะทำให้จริยธรรมในหมู่สถาปนิกด้วยกันเองด้อยลง
6.ห้ามกินค่าคอมมิชชั่น สถาปนิกไม่ควรรับค่าตอบแทนจากบริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างหรือผู้รับเหมา(commission) ถ้าสถาปนิกไม่ทำตามก็จะมีโทษจากคณะกรรมการ ควบคุมการประกอบวิชาชีพ

การบริการ การท่องเที่ยว

การบริการ การท่องเที่ยว เป็นอาชีพที่แนะนำการท่องเที่ยว และให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น การกิน ที่พัก เป็นต้น มีหลากหลายอาชีพ มีความสามารถทางภาษา

จรรยาบรรณ

1.ใช้ภาษาที่ไพเราะ สละสลวย ระรื่นหู และพูดในแง่บวก
2.มีกิริยาวาจา และท่าทางที่ให้เกียรติลูกค้า แต่ไม่มากเกินไปจนน่าเกลียด
3.เรียกชื่อเขาให้ถูกต้อง ชัดเจน และจำได้เสมอ
4.จงแน่ใจว่าคุณสามารถรักษาคำมั่นสัญญาได้ก่อนที่จะให้คำมั่นสัญญา
5.ให้บริการที่ดีสม่ำเสมอ ชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิ และสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
6.รักษาความลับของลูกค้า และของบริษัท

สล็อตออนไลน์

บัญชี

การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี

จรรยาบรรณ

1.ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
2.ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
3.ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ (Professional Competence and Due Care)
4.การรักษาความลับ (Confidentiality)
5.การปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Behavior)
6.ความโปร่งใส (Transparency)
7.ความเป็นอิสระ (Independence)
8.มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Professional Standards)
9.ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Accountability)

ทันตแพทย์

ทันตแพทยศาสตร์ (อังกฤษ : dentistry) เป็นสาขาวิชาที่ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก บริเวณใบหน้าขากรรไกร และ/หรือบริเวณใกล้เคียงและโครงสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ บุคคลที่ประกอบอาชีพที่กระทำหัตถการดังกล่าวจะเรียกว่า ทันตแพทย์ (dentist)

jumboslot

จรรยาบรรณ

1.มีเมตตาจิตแก่คนไข้ ไม่เลือกชั้นวรรณะ
2.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน
3.มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป
4.มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม มีสติใคร่ครวญเหตุผล
5.ไม่โลภเห็นแก่ลาภของผู้ป่วยแต่ฝ่ายเดียว
6.ไม่โอ้อวดวิชาความรู้ให้ผู้อื่นหลงเชื่อ
7.ไม่เป็นคนเกียจคร้าน เผลอเรอ มักง่าย
8.ไม่ลุอำนาจแก่อคติ 4 คือ ความลำเอียงด้วยความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง
9.ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เป็นโลกธรรม 8 คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และความเสื่อม
10.ไม่มีสันดานชอบความมัวเมาในหมู่อบายมุข

แพทย์

แพทย์ (อังกฤษ: physician, doctor) หรือภาษาพูดว่า “หมอ” ในบางพื้นที่ตามชนบท อาจเรียกแพทย์ว่า “หมอใหญ่” เพื่อกันสับสนกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นในทางด้านสาธารณสุข แพทย์มีหน้าที่ ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ

จรรยาบรรณ

slot

1.เน้นประโยชน์ผู้ป่วยสูงสุด (beneficence)
2.สิ่งที่จะทำต้องเน้นไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายใดๆ เพิ่มขึ้น (Non-maleficence)
3.ผู้ป่วยมีสิทธิ์อันชอบทำที่จะรู้สาเหตุและอาการป่วยของตัวเองและเลือกวิธีรักษาตามความเหมาะสม (Autonomy)
4.การรักษาต้องอาศัยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไปตามสมมุติฐานของโรคของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างแท้จริง (Justice)
5.ทั้งผู้รักษาหรือผู้ดูแลพยาบาลและคนไข้ต่างมีเกียรติและสมควรได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างมีเกียรติ (dignity)
6.แพทย์และพยาบาลต้องไม่ปิดอาการป่วยต่อผู้ป่วย และควรให้ผู้ป่วยรับรู้ความหนักเบาของอาการป่วยตามความ จริง แต่ทั้งนี้ ต้องดูความเหมาะสมอย่างอื่นประกอบ เช่น สภาพจิตผู้ป่วยด้วย

วิศวกรรม

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาความรู้และวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ประยุกต์วิทยา (เทคโนโลยี), วิทยาศาสตรและความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด, เพื่อช่วยในการออกแบบและประยุกต์ใช้ วัสดุ, โครงสร้าง, เครื่องจักร,เครื่องมือ, ระบบ และ กระบวณการ เพิ่อการตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ American Engineers’Council for Professional Development

จรรยาบรรณ

1.หลีกเลี่ยงไม่รับงานที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ของผู้ว่าจ้างกับผลประโยชน์ของสาธารณชน
2.ทำงานให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยให้ระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิต และสุขภาพของคนงาน และสาธารณชน รวมถึงทรัพย์สินซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
3.พยายามป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่สาธารณชน โดยการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงสถานการณ์อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่สาธารณชนขึ้นได้
4.ขจัดการเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จ หรือข่าวสารที่ขยายเกินความจริง หรือไม่ยุติธรรม
5.มีส่วนร่วมในการอภิปรายในที่สาธารณะ เกี่ยวกับเรื่องทางวิศวกรรมในขอบเขตที่ตนเชี่ยวชาญ ทั้งนี้โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำเช่นนี้จะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสาธารณชน