สิงคโปร์ดาวเด่นด้านการศึกษาอาเซียน

Posted by

ในยุคนี้สมัยนี้ หลายประเทศต่างก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยที่แต่ละประเทศก็มีนโยบายและวิธีการจัดการแตกต่างกันไป แต่ดูเหมือนว่าทุกประเทศจะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคน เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศ มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ประเทศดาวเด่นด้านการศึกษาของอาเซียน มีแนวคิดและวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างไร

joker123

ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุด ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาล จนเสมือนเป็นการให้เปล่า ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ล้วนเป็นของรัฐบาล หรือไม่ก็เป็นกึ่งรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนนานาชาติ

ความโดดเด่นด้านการศึกษาของสิงคโปร์ คือการเปิดกว้างช่องทางการศึกษา ความยืดหยุ่นของหลักสูตร และความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ “ครู” ซึ่งบรรดาครูในประเทศนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเทในการสอน ที่สำคัญที่สุดคือ การมีจิตวิญญาณในการเป็นครูสูง ดังนั้นอาชีพครูในสิงคโปร์ จึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีค่าตอบแทนสูง

Professor Lee Sing Kong จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ อธิบายลักษณะพิเศษของครูชาวสิงคโปร์ให้เราฟังว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การจะสร้างครูที่มีคุณภาพต้องเริ่มจากการปรับโครงสร้างเงินเดือน ซึ่งเงินเดือนแรกเริ่มของครูในสิงคโปร์ มีอัตราเทียบเท่ากับเงินเดือนแรกเริ่มของวิศวกร ทำให้เกิดการแข่งขันและยกระดับคุณภาพครู รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการทำหน้าที่ให้สุดความสามารถ เพื่อให้เป็นไปตามสโลแกนที่รัฐบาลตั้งไว้คือ “To more future of the nation” เพราะเด็กๆคืออนาคตของชาติ

สล็อต

ในยุคที่ครูไม่ได้ผูกขาดการเป็นผู้ให้ความรู้อีกต่อไป เพราะนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสื่ออื่นๆได้ง่ายขึ้น ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของครูในสิงคโปร์คือ การจัดการให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ และที่สำคัญจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนอีกด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆกัน

สิงคโปร์ได้นำเอาหลักการ PLC หรือ Professional Learning Communities มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพครูอีกทางหนึ่ง ด้วยการสร้างเวทีให้ครูแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อยกระดับความรู้และทักษะ ที่จะสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

มาเลเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเร่งปฏิรูปการศึกษา หากย้อนกลับไปเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมา ระบบการศึกษาเป็นแบบ “ครูบอก เด็กจด” แต่เมื่อการศึกษาเป็นมิติหลักในการพัฒนาประเทศ ที่มีความสำคัญและเร่งด่วน ตามวิสัยทัศน์ 2020 ที่ต้องการให้มาเลเซียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ ภายในปี 2020 การศึกษาในประเทศนี้ก็ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น

สล็อตออนไลน์

การจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ เศรษฐกิจจะต้องเติบโตอย่างรวดเร็ว รัฐบาลมาเลเซียจึงใช้กลไกทำให้ภาคธุรกิจเติบโตบนพื้นฐานของ “ประสิทธิภาพการผลิต” อะไรคือสิ่งที่จะทำให้ถึงเป้าหมายนั้น? คำตอบคือการมุ่งเน้นการลงทุนทางด้านวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งนั่นทำให้เด็กมาเลเซียหันมาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนพิเศษ สำหรับรองรับเด็ก Gifted หรือเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านใดด้านหนึ่งมาตั้งแต่กำเนิด ชื่อว่าโรงเรียน PERMATApinta

ที่ผ่านเด็ก Gifted มักจะมีปัญหาในการเรียนร่วมชั้นกับเด็กปกติ อันเนื่องมาจากพัฒนาการการเรียนรู้เร็วกว่าเด็กปกติ ทางโรงเรียนแห่งนี้จึงจัดหลักสูตรพิเศษขึ้นมา เพื่อรองรับลักษณะพิเศษเฉพาะของเด็กเหล่านี้ ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างถูกหลัก เพื่อดึงศักยภาพและผลักดันให้กลายเป็นขุมกำลังและมันสมองของชาติ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียน PERMATApinta เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (University Kebangsaan) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับการค้นคว้าและวิจัย 1 ใน 5 ของประเทศ เพราะมีสถาบันวิจัยของตนเองกว่า 10 สถาบัน เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย และอาจารย์ทรงคุณวุฒิมากมาย ทำให้เด็กจาก โรงเรียน PERMATApinta มีสิทธิที่จะสอบเข้าโดยตรงและต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

jumboslot

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส ก่อตั้งโดยบริษัทน้ำมันแห่งชาติ นอกจากจะมีชื่อเสียงทางด้านสาขาปิโตรเลียมแล้ว ยังโดดเด่นในสาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อีกด้วย ในปีหนึ่งๆ นั้น มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อจำนวนมาก ทั้งในส่วนของนักศึกษาทุนและสอบแข่งขัน โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศมุสลิม ให้ความสนใจจำนวนมาก ซึ่งนั่นทำให้เราเห็นว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของโลกมุสลิมในอนาคต

แม้แต่ประเทศเศรษฐีน้ำมันอย่างบรูไน ก็ยังตระหนักว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศได้ ในวันที่น้ำมันและก๊าซธรรมหมดไป จึงมีการปรับปรุงระบบการศึกษาครั้งใหญ่ ผ่านทางนโยบาย SPN21 ซึ่งมีแนวทางหลักคือ เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดและการเสนอแนะ เพื่อมุ่งให้ผลผลิตทางด้านการศึกษา มีความคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น อันจะนำไปสู่การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

slot

ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรูไนเป็นหัวเรือใหญ่ ในการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลกมาศึกษาต่อและฝึกสอน เพื่อเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่างๆ มาต่อยอด และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศในอนาคต

เรื่องราวที่นำเสนอไปทั้งหมด คงตอกย้ำว่าประเทศที่ก้าวหน้าในอาเซียน ต่างมุ่งสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือหลัก มากไปกว่านั้นยังให้ความสำคัญกับการปฏิรูปครูและหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นไปของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะผลิตบุคลากรสำคัญที่นำพาประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้ และหากมองย้อนกลับมาสู่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายๆ ประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์การศึกษาในปัจจุบัน ก็คงจะพอคาดเดาได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับไหนของอาเซียน