ประวัติประเทศบรูไน

Posted by

ประวัติประเทศบรูไน

joker123

บรูไนดารุสซาลาม

 • หน้า 1 – หน้า 2 – หน้า 3 – หน้า 4
  บรูไน : Brunei
 • หน้า 1 –
  ประวัติ
  • ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 – 16 บรูไนมีอำนาจและชื่อเสียงทางด้านการค้า และครอบครองอาณาเขตส่วนใหญ่ในเกาะบอร์เนียวและส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซูลุ
  • เดิมสิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เทมาเส็ก (Temasek) หรือ ทูมาสิก (Tumasik) มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองีต่อมาเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อำนาจเข้ามาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรูไนก็เสียดินแดนและเสื่อมอำนาจลง
  • ใน พ.ศ. 2449 บรูไนได้ลงนามสนธิสัญญายินยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ เพราะเกรงว่าจะต้องเสียดินแดนไป และหลังจากนั้นไม่นานบรูไนก็สำรวจพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เมืองเซรีอา ทำให้บรูไนเป็นประเทศที่มีฐานะมั่งคั่ง
  • ใน พ.ศ. 2505 พรรคประชาชนบอร์เนียวได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นจากการเลือกตั้ง แต่ถูกกีดกันไม่ให้จัดตั้งรัฐบาล จึงมีความพยายามที่จะยึดอำนาจจากสุลต่านแต่ไม่สำเร็จ รัฐบาลของสุลต่านจึงประกาศกฎอัยการศึก โดยต่ออายุประกาศทุกๆ 2 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
  • บรูไนได้รับเอกราช เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 หลังจากอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษมานานถึง 95 ปี

สล็อต

1.1 ชื่อทางการ : เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)

“บรูไนดารุสซาลาม” (แปลว่านครแห่งสันติสุข) เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับมาเลเซีย เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เช่นเดียวกับมาเลเซีย เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เช่นเดียวกับมาเลเซีย นับถือศาสนาอิสลาม เป็นประเทศที่ร่ำรวยมั่งคั่งจากทรัพยากรน้ำมัน

ความหมายของชื่องประเทศ : บรูไน : อักษรยาวี : بروني دارالسلام อักษรโรมัน : Brunei Darussalamบรูไนดารุสซาลาม
ความหมาย เป็นไปได้ว่ามาจากคำว่า Barunah ซึ่งเป็นภาษามาเลย์แปลว่าสุดยอดหรือเยี่ยมยอด หรือ เป็นชื่อที่ถูกเปลี่ยนในสมัยคริสตศวตรวรรษที่ 14 อาจมาจากคำว่า varunai (वरुण) ที่มีความหมายว่า ชาวเรือทะเล ต่อมาก็กลายเป็นบรูไน ส่วนคำว่าเกาะบอร์เนียวก็มาจากสาเหตุของชื่อประเทศบรูไนเหมือนกันกัน (ประเทศบรูไนตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว) ส่วนคำว่าดารุสซาลาม เป็นภาษาอาหรับหมายถึง ที่พำนักของสันติภาพ

1.2 คำขวัญประจำประเทศ : อาหรับ: الدائمون المحسنون بالهدى ‎ (น้อมรับใช้ตามแนวทางของอัลลอหฺเสมอ)
1.3 ธงชาติประเทศ :
ธงชาติบรูไน ลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลือง โดยมีแถบสีขาว และสีดำ พาดตามแนวทแยงมุมจากด้านคันธงจรดปลายธง ซึ่งแถบสีขาวอยู่ด้านบน แถบสีดำอยู่ด้านล่าง ขณะที่กลางธงนั้น มีตราแผ่นดินของบรูไนประทับอยู่ ซึ่งสีต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้

สล็อตออนไลน์

สีเหลือง หมายถึง กษัตริย์

สีขาว และสีดำ หมายถึง มุขมนตรี

สาเหตุที่ธงชาติบรูไนใช้สีเหลืองสื่อถึงกษัตริย์นั้น เนื่องจากธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธงพื้นสีเหลือง

1.4 ตราแผ่นดิน :

ความหมาย ใช้เครื่องหมายอย่างเดียวกับที่ปรากฏในธงชาติบรูไน เริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2475 ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 5 อย่าง คือ

ราชธวัช (ธง) พระกลด (ร่ม) ปีกนก 4 ขน มือสองข้าง และซีกวงเดือนหรือพระจันทร์เสี้ยว ภายในวงเดือนซึ่งหงายขึ้นนั้น มีข้อความภาษาอาหรับจารึกไว้ ซึ่งแปลความได้ว่า “น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระอัลเลาะห์เสมอ” (“Always in service with God’s guidance”) เบื้องล่างสุดมีแพรแถบจารึกชื่อประเทศไว้ว่า บรูไนดารุสซาลาม (มาเลย์: بروناي دار السلام) แปลว่า

นครแห่งสันติ ราชธวัช (Bendera) และพระกลด (Payang Ubor-Ubor) หมายถึง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม (ของทั้งสองสิ่งนี้ นับเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ตามคติบรูไน)

jumboslot

ปีกนก 4 ขน (Sayap) หมายถึง การพิทักษ์ความยุติธรรม ความสงบ ความเจริญ และสันติสุขของชาติ มือสองข้างที่ชูขึ้น (Tangan หรือ Kimhap) หมายถึง หน้าที่ของรัฐบาลที่จะยกระดับความมั่งคั่ง สันติสุข และความวัฒนาถาวรให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ซีกวงเดือนหงาย (Bulan) หมายถึง ศาสนาอิสลาม อันเป็นศาสนาประจำชาติ

1.5 วันชาติ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์

1.6 ที่ตั้ง อาณาเขต :

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บนเกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้ (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร)

แบ่งเป็นสี่เขตคือ
เขต Brunei-Muara
เขต Belait
เขต Temburong
และเขต Tutong
แผนที่บรูไนดารุสซาลาม : Brunei Darussalam

slot

1.7 พื้นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน

1.8 เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
บันดาร์เสรีเบกาวัน(Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของประเทศบรูไน อยู่ในเขตการปกครองบรูไน-มูอารา มีประชากรประมาณ 60,000 คน เดิมชื่อว่า เมืองบรูไน ภายหลังเมื่อบรูไนพ้นจากการคุ้มครองของอังกฤษแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นบันดาร์เสรีเบกาวัน

1.9 ประชากร : 370,00 คน (2548) ประกอบด้วย มาเลย์ (66%) จีน (11%) และอื่น ๆ (23%) มีอัตราการเพิ่มของประชากรปีละ 2 %

1.10 เพลงชาติบรูไน : มีชื่อว่า อัลเลาะห์ เปอลิฮารากัน สุลต่าน (ภาษามลายูอักษรยาวี:اللهفليهاراكن سلطن; อักษรรูมี: Allah Peliharakan Sultan – ขอพระเจ้าทรงพิทักษ์่องค์สุลต่าน) ประพันธ์เนื้อร้องเป็นภาษามลายูโดย เปงกิรัน ฮัจญี มูฮัมหมัด ยูซุฟ บิน อับดุลรอฮีม ทำนองโดย อาวัง ฮัจญี เบอซาร์ บิน ซากัป เมื่อปี พ.ศ. 2490 และประกาศใช้เป็นเพลงชาติเมื่อพ.ศ. 2494