ประวัติประเทศกัมพูชา

Posted by

ประวัติราชอาณาจักรกัมพูชา

joker123

• กัมพูชาเริ่มต้นขึ้นจากการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้รวบรวมอาณาจักรขอมให้เป้นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ซึ่งอาณาจักมีความรุ่งเรืองมากกว่าหกร้อยปี
• พ.ศ. 2406 กษัตริย์นโรดม ได้ลงนามในสนธิสัญญาฉบับบแรกกับฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่กัมพูชาตกอยู่ในอำนาจของฝรั่งเศส
• พ.ศ. 2497 กัมพูชาได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวาี
• พ.ศ. 2497 กัมพูชาได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวา
• พ.ศ. 2522 กลุ่มกัมพูชาฝ่ายซ้ายล้มล้างรัฐบาลของเขมรแดง และปกครองประเทศ
• พ.ศ. 2535 กองกำลังสหประชาชาติ (UNTAC) เข้าจัดการและฟื้นฟูกัมพูชา โดยแต่งตั้งให้มีนายกรัฐมนตรี 2 คน คือ เจ้านโรดม รณฤทธิ์ และฮุนเซน
• ต่อมาฮุนเซนได้ทำรัฐประหาร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2541 โดยที่ตนเองได้ดำรงนายกรัฐมนตรีต่อจนถึงปัจจุบัน

1.1 ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา ( Kingdom of Cambodia )
ความหมายของชื่องประเทศ กัมพูชา : ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា เปรียะ เรียเจียนาจักร กัมปุเจีย ความหมาย ชื่อประเทศมาจากภาษาเขมรโบราณ คำว่า Kambuja (Kambujadesa; कम्बोजदेश :”ดินแดนแห่ง Kambuja”)

1.2 คำขวัญประจำประเทศ :

1.3 ธงชาติประเทศ :

สล็อต


มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วน

  • พื้นสีน้ำเงิน ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคำขวัญประจำชาติว่า “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” (เขมร: )
  • พื้นสีแดง ความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
  • น้ำเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

1.4 ตราแผ่นดิน :

ความหมาย เป็นรูปฉลองพระองค์ครุยคลุมพานแว่นฟ้าอัญเชิญพระแสงขรรค์และเครื่องหมายอุณาโลมภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมีมีลายช่อต่อออกมาจากกรรเจียกจรทั้งสองข้าง รูปดังกล่าวอยู่เหนือรูปดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งกัมพูชา (Royal Order of Cambodia) และมีรูปลายก้านขดอยู่ใต้รูปฉลองพระองค์ครุยอีกชั้นหนึ่ง

ถัดมาทางด้านข้างทั้ง 2 ด้านขนาบด้วยรูปฉัตร 5 ชั้นโดยคชสีห์ทางด้านซ้าย และด้านขวา เบื้องล่างสุดของรูปทั้งหมดเป็นแพรแถบแสดงข้อความว่า “พระเจ้ากรุงกัมพูชา” ด้วยอักษรเขมรแบบอักษรมูลรัศมีที่เปล่งออกมาจากพระมหามงกุฎ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมเขมรฉัตร 5 ชั้นทั้งสองคัน หมายถึง พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีพระแสงขรรค์ หมายถึง พระราชอำนาจและความยุติธรรม

สล็อตออนไลน์

ราชสิห์และคชสีห์ หมายถึง ปวงชนชาวกัมพูชาผู้ค้ำจุนราชบัลลังก์

1.5 วันชาติ : 9 พฤศจิกายน

1.6 ที่ตั้ง อาณาเขต :

ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก)
  • ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง)
  • ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด)
  • และทิศใต้ติดอ่าวไทย

แผนที่ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingdom of Cambodia

jumboslot

1.7 พื้นที่ : 678.5 ตร.กม.
ขนาดกว้าง 500 กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร

1.8 เมืองหลวง :
พนมเปญ(Phnom Penh, Cambodia)

ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเอเชีย นับเป็นเมืองที่เป็นเป้าการท่องเที่ยวทั้งจากผู้คนในประเทศ และจากต่างประเทศ พนมเปญยังมีชื่อเสียงในฐานะที่มีสถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิม
Embed gadget

1.9 ประชากร : 14.1 ล้านคน (ปี 2548) ประกอบด้วย ชาวเขมรร้อยละ 94 ชาวจีนร้อยละ 4 และอื่น ๆ อีกร้อยละ 2 มีอัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี

1.10 เพลงชาติกัมพูชา : ชื่อเพลง เพลงนครราช (Nokoreach) แปลว่า “เมืองของพระเจ้าแผ่นดิน”

slot

ประชาชนกัมพูชานับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดวาอารามตั้งอยู่ทั่วประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ยังอยู่ในช่วงการทำนุบำรุง หลังจากถูกทำลายไปในช่วงที่เขมรแดงปกครอง ในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กัมพูชาได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ ประเทศตะวันตก และประเทศอื่น ๆ หลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว 2 ครั้ง

กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกับไทย มีประวัติศาสตร์ อารยธรรมยาวนาน นครวัด และนครธม นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่อัศจรรย์ชิ้นหนึ่งในเอเชีย ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของกัมพูชา มีความคล้ายคลึงกันมากกับศิลปวัฒนธรรมไทย ภาษาเขมรมาจากรากศัพท์สันสกฤต จึงมีคำหลายคำในภาษาเขมรที่คุ้นหูคนไทย นอกจากนี้อิทธิพลทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสยังคงมีให้เห็นในเมืองหลวงและต่างจังหวัด

ที่ตั้ง กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกของไทย ที่มีพรมแดนติดกันประมาณ 890 กม. ประชากร 11 ล้านคน (1.1 ล้านในกรุงพนมเปญ) ภาษา เขมร ฝรั่งเศส อังกฤษ ศาสนา พุทธ รัฐบาล ประชาธิปไตย ในระบบพระมหากษัตริย์ สกุลเงิน 100 เรียล (Riel) = 1 บาท เงินเหรียญสหรัฐใช้กันอย่างแพร่หลาย สภาพอากาศ เช่นเดียวกับประเทศไทย

หากพูดถึงประเทศกัมพูชา ภาพในความรู้สึกของชาวโลก คงมองออกมาคล้าย ๆ กันว่าเป็นประเทศที่ตกอยู่ในห้วงแห่งสงครามเสมือนดินแดนต้องคำสาป ภาพการสู้รบ และความตายตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมายังคงอยู่ในความทรงจำของชาวโลก หากขยายเข้าไปในความทรงจำนั้น ก็คงจะเห็นภาพหัวกะโหลกมนุษย์กองโต ในทุ่งสังหาร คิลลิ่งฟิลด์ฝังลึกอยู่ในความรู้สึกอย่างยากที่จะลืมเลือน

ประเทศกัมพูชา ในเวลานี้ก็เหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายจากภัยสงครามที่เขมรแดงได้มอบให้ กับสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ จากเหตุการณ์นั้น คนเขมรเกือบสามล้านชีวิตต้องตายลง และสงครามก็ได้ทิ้งร่องรอยฝากไว้ให้กับชาวเขมรที่เหลือรอดด้วยสภาพความพิการทางร่างกายกว่า 1.4 แสนราย พื้นที่ 1 ใน 3 ของประเทศยังเต็มไปด้วยกับระเบิดไม่น้อยกว่า 10 ล้านลูก ปัจจุบันชาวกัมพูชาและทหารต้องสูญเสียอวัยวะจากการเหยียบกับระเบิดดังกล่าวอีกปีละไม่น้อยกว่า 3,000 คน จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเห็นภาพความพิการของคนเขมรอยู่ดาษดื่น